Arnold Boomwerk

Bomen en buren

Het kan zijn dat mensen hinder ondervinden van de bomen van de buren. Over dit onderwerp is flink wat wet- en regelgeving vastgelegd.

Afstand tot erfgrens

Buren hebben het recht het verwijderen van een boom te vorderen indien deze binnen twee meter van de erfgrens staat. Voor heesters en heggen geldt een afstand van een halve meter. De afstand wordt gemeten vanaf het hart van de boom of heg.

Uitzonderingen op deze regel zijn:

Afspraken

Afspraken tussen buren onderling zijn juridisch meestal sterker dan de hoofdregel uit het burenrecht. De afspraken moeten dan wel te bewijzen zijn, dus op schrift gesteld, gedateerd en ondertekend door beide buren.

Wettelijke afstand

In veel gemeenten geldt een kleinere dan de wettelijke afstand, Deze is vastgelegd in de kap- of bomenverordening. Ook kan er sprake zijn van een vaste, ‘aantoonbare’ plaatselijke gewoonte om bomen op kortere afstand van de erfgrens te planten.

Verjaringstermijn

Het recht om verwijdering te vragen kan verjaren. De verjaringstermijn is in principe twintig jaar vanaf het planten van de boom. Daarbij is het niet van behalng of het nog steeds om dezelfde buren gaat.

Scheidsmuur

Als de boom niet boven een scheidsmuur, hek of andere erfafscheiding uitkomt, kan geen verwijdering gevorderd worden.

Bomen

De afstand van twee meter geldt doorgaans niet voor bomen in openbaar eigendom (bijvoorgeeld van de gemeente of Rijkswaterstaat).

Een leiboom is in beginsel een boom en geen heester. Dat betekent dus dat deze in principe op twee meter van de erfgrens gezet moeten worden. Uiteraard kun je de leibomen wel dichterbij zetten, maar dan loop je het risico dat de buurman op een gegeven moment verwijdering vraagt. Daar kun je je tegen indekken door vooraf toestemming van de buurman te vragen om de bomen op minder dan twee meter van de erfgrens te zetten.

Onverhangende takken en doorgeschoten wortels

Buren hebben het recht de boomeigenaar door middel van een schriftelijke aanmaning, te verzoeken overhangende takken van de boom te verwijderen. Laat de eigenaar dit na, dan mogen de buren de overhangende takken zelf verwijderen, maar niet op het terrein van de eigenaar komen. Voor de kap van wortels is een schriftelijke aanmaning niet nodig. Aan het gebruik van snoeirecht zijn de volgende voorwaarden verbonden:

Snoeitermijn

De buren moeten de boomeigenaar (schriftelijk) een redelijke termijn geven (bijvoorbeeld zes weken voor grotere bomen) waarbinnen de snoei moet worden uitgevoerd. Het is dus niet toegestaan zonder voorafgaand overleg overhangende takken te verwijderen.

Snoeirecht gebruiken

De buren moeten hun snoeirecht in redelijkheid gebruiken. Het snoeirecht is bedoeld om enkele takken of wortels te verwijderen, dus niet om zo rigoureus te snoeien dat het voortbestaan van de boom in gevaar komt. Zware snoei van kroon of wortelstelsel kan het leven van een boom bedreigen en als misbruik van (snoei)recht worden aangemerkt.

Snoeirecht

Het snoeirecht geldt alleen voor overhangende takken en niet voor het in hoogte terugnemen van een boom. Er geldt geen maximaal toegestane hoogte voor bomen, maar een boom mag geen onrechtmatige hinder veroorzaken.

Openbaar groen

Indien de overhangende takken deel uitmaken van openbaar groen dient de Groendienst van de gemeente te worden ingeschakeld. Deze beoordeelt of er sprake is van overlast en of snoeien noodzakelijk is.

Burenrecht

Een bovenbuur zal slechts een beroep kunnen doen op de regels uit het burenrecht als de boom onrechtmatige hinder veroorzaakt. Of er sprake is van onrechtmatige hinder, hangt erg van de situatie af. Onrechtmatige hinder wordt niet snel aangenomen.

Meer info over vergunningen?